Information Technology

Result Analysis

Result Summary

Academic Year

2020- 21

2019- 20

2018- 19

2017- 18

2016- 17

Number of Students Passed

47 72
62
54
70
No. of Students Appeared 50
72
63
59
77
% age Result 94.00 100.00
98.41 91.53
90.91

List of Toppers
Result for Academic Year 2020-21

Academic Year 2020- 21

Rank

Class

Name of Student

SGPA

1

SE

MINDHE  RUTUJA  RAJESH

9.68

2

BHOPLE VAIBHAV RAMESH, YADAV ABHISHEK JIWDHAN

9.43

3

DIXIT DEEPA MAHENDRA

9.39

1

TE

ASHUTOSH MAHAJAN, HARSHAL DUBEY, KOLAPATE HARISCHANDRA, LIMBALKAR SURAJ, PATIL SHRUTIKA, THAOKAR UTKARSH MANOJ, VISHAL KUMAR SAHA, YOGI SAURAV,

 

10.00

2

AVINASH BANGAR, APEKSHA BHANARKAR,

9.98

3

KRUSHNA BHOSALE, CHAUDHARI SAGAR

9.96

1

BE

PRATIKSHA SAWANT 9.21

2

ASHISH KATALE

9.12

3

KRISHNA YADAV

8.59
Result for Academic Year 2019-20

Academic Year 2019- 20

Rank

Class

Name of Student

SGPA

1

SE

Amit Kumar/ Kolapate Harschandra

9.42

2

Vishal Kumar Saha

9.34

3

Ashutosh Mahajan

9.28

1

TE

Sawant Pratiksha 9.26

2

Katale Ashish

9.02

3

Salil

8.37

1

BE

Anusha Gupta 9.64

2

Dhobe Rutu Diwakar

9.34

3

Bhadane Tushar Satish

9.3
Result for Academic Year 2018-19

Academic Year 2018-19

Rank

Class

Name of Student

Percentage / Grade

1

SE

Sawant Pratiksha

8.96

2

Katale Ashish

8.58

3

Krishna Yadav

8.06

1

TE

Anushika Gupta 9.04

2

Ashraf Ali Asgar

8.52

3

SauravKumar Roy

8.46

1

BE

Vairagade Komal 77.33

2

Milani Karina

76.80

3

More Arti

75.73
Result for Academic Year 2017-18

Academic Year 2017-18

Rank

Class

Name of Student

Percentage / Grade

1

SE

Saraf SahilRajesh 8.72

2

Shubham Waghmare

8.70

3

Anushika Gupta

8.56

1

TE

Milani Karina

8.93

2

Vairagade Komal

8.24

3

Laxmi Rahim/ Paimode Sushma

8.22

1

BE

Diwakar Rohini

77.20

2

Shukla Ashish

77.07

3

Ayush Kumar

75.20
Result for Academic Year 2016-17

Academic Year 2016-17

Rank

Class

Name of Student

Percentage / Grade

1

SE

CHAVAN JEEVAN MADHUKAR 8.66

2

MILANI KARINA LALCHAND

8.38

3

DAMDHAR KARTIK ARJUN

8.36

1

TE

Ashish Shukla

71.67

2

Rohini Diwakar

70.93

3

Anish Patil

66.93

1

BE

Ajinath Daund

80.53

2

Sandeep Gadilohar

74.67

3

Manoj Deshmukh

74.27
Result for Academic Year 2015-16

Academic Year 2015-16

Rank

Class

Name of Student

Percentage / Grade

1

SE

DIWAKAR ROHINI

81.37%

2

AYUSH KUMAR

74.27%

3

CHATTERJEE APARNA

74.13%

1

TE

DAUND AJINATH

75.47 %

2

KOKIL GANESH

71.40 %

3

BANDE BALU

70.27 %

1

BE

DALVI PUJA

78.67 %

2

DHAR UJJAYAN

78.07 %

3

DAS POOJA

78.00 %

Result for Academic Year 2014-15

Academic Year 2014-15

Rank

Name of Student

Percentage (%)

1

SE

WADEKAR DIPALI

69.27%

2

SHWETA RAJAK

66.87%

3

ZAWARE VARSHA

65.67%

1

TE

PATIL ALPESH MAHENDRA

70.73 %

2

PATASKAR ANIKET VISHNU

69.00 %

3

DAS POOJA JAIKANT

68.60 %

1

BE

WARADE SNEHA

72.47 %

2

DONGRE BOBBY

72.07 %

3

SATPUTE RAKESH

70.73 %

Result for Academic Year 2013-14

Academic Year 2013 – 14

Rank

Name of Student

Percentage (%)

1

SE

ALPESH MAHENDRA PATIL

75.60%

2

PATASKAR ANIKET U

73.20%

3

POOJA SANJAY PANDIT

72.53%

1

TE

JADHAV MANGESH SURESH

70.13 %

2

DANGALE PRAVIN BHARAT

66.40 %

3

JADHAV AMOL SITARAM

65.73 %

1

BE

PANDE KOMAL GANANAN

75.86%

2

DUBEY CHHAYA VIJAY

74.46%

3

PARIKH JHALAK KIRAN

72.73%

Top